Praedinius Gymnasium 2012 | info@praedinius.nl | 050 312 0559
De medezeggenschapsraad

MR

Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden. Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (leerlingen, ouders en personeel) en anderzijds de directie (directeur en schoolbestuur).

 Op het Praedinius Gymnasium bestaat de MR uit 12 leden, 6 vertegenwoordigers van het personeel (de PMR),  3 vertegenwoordigers van de leerlingen en 3 vertegenwoordigers van de ouders.

In de MR kunnen schoolmedewerkers (docenten en OOP) samen met de ouders en leerlingen meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De algemene taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen.

Bij beleidsmatige besluiten van de schoolleiding heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. Als je precies wilt weten over welke zaken de MR instemmings- dan wel adviesrecht heeft, dan moet je even kiijken op de site van de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen), www.infowms.nl.

De MR komt per schooljaar ongeveer 14 keer bijeen. Deze vergaderingen vinden plaats op maandagmiddag van 16.00uur tot 18.00uur, meestal in T10. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is, is dus van harte welkom om als toehoorder deze vergaderingen bij te wonen.

 

Data MR vergaderingen schooljaar 2014-2015:

1-9-14     &   15-9-14

20-10-14  &   27-10-14

24-11-14  &  1-12-14

5-1-14      &  12-1-15

16-2-15    &   2-3-15

30-3-15    &   13-4-15

11-5-15    &   18-5-15

22-6-15    &   29-6-15

 

 

 

 

PMR

De PMR wordt gevormd door 6 personeelsleden. Op dit moment zijn dat vier docenten (Karla Thie, Eelco Everaars, Hans Offereins en Agnes de Jong) en twee OOP-ers (Martha Hazenberg en Ivo Kremer). De leden van de PMR worden in principe gekozen in een verkiezing onder alle personeelsleden, maar de afgelopen jaar was het aantal aanmeldingen nooit groter dan het aantal beschikbare plekken en hoefden er dus geen verkiezingen gehouden te worden.

Als onderdeel van de MR heeft de PMR invloed op algemene beleidskundige besluiten van de schoolleiding (zie het stukje over de MR). Daarnaast heeft de PMR ook instemmingsrecht over verschillende zaken die direct het personeel aangaan (voor meer info: www.infowms.nl). 

Naast de reguliere MR-vergaderingen komt de PMR  regelmatig in eigen kring bijeen. Soms is dat om een MR-vergadering voor te bespreken en soms omdat er zaken te bespreken zijn die puur het personeel aangaan (en waarbij ouders en leerlingen dus niet betrokken hoeven worden).

Een bijzondere rol speelt de PMR bij de vaststelling van het taakbeleid. Voor een verandering van taakbeleid is (volgens de CAO) naast instemming van de PMR namelijk ook instemming van tweederde van het personeel noodzakelijk. Het laatste is overigens alleen zo als er door de schoolleiding een wezenlijke verandering van taakbeleid wordt voorgesteld, een zogeheten "verandering in het systeem van taakbeleid". Wijzigingen op detailniveau behoeven alleen de instemming van de PMR.

In de praktijk is de rol van de PMR bij een voorstel tot verandering van het systeem van  taakbeleid door de schoolleiding vooral gelegen in het zorgen voor zoveel mogelijk duidelijkheid over het voorstel en de gevolgen van het eventueel instemmen of afwijzen van het voorstel. Hoewel de PMR in theorie ook een eigen afweging over het voorstel maakt, stelt ze zich in werkelijkheid vaak neutraal op en laat de beslissing over het wel of niet doorgaan van de verandering over aan het voltallige personeel.

 

GMR

De GMR-VO bestaat sinds 2008 en telt 24 leden die de VO scholen van O2G2 vertegenwoordigen (Praedinius Gymnasium, H.N. Werkmancollege, Heyerdahlcollege, Zernike College, Reitdiepcollege). Ouders en leerlingen vormen samen de helft van de GMR-VO. Namens het Praedinius zitten in de GMR: Agnes De Jong, Karla Thie, Jeske Bakker en Marlinde Schoonbeek.

De onderlinge verhoudingen binnen de GMR zijn zonder meer goed (al doet bovenstaande cartoon misschien anders vermoeden) hetgeen de daadkracht van de GMR richting het college van bestuur ten goede komt.

De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die de belangen van meedere scholen betreffen. Deze liggen op vlak van personeelsbeleid (bijv. functiemix), financiën (bijv. begroting), onderwijskwaliteit, veiligheid op school en daarnaast ook zaken als de vakantieregeling. 
De GMR-VO kent een dagelijks bestuur en 2 commissies. Het dagelijks bestuur (voorzitter GMR-VO (ouder) en secretaris GMR-VO (personeel)) voert agenda-overleg met het college van bestuur en zorgt voor de praktische voorbereiding van de GMR-vergaderingen. Daarnaast is er de commissie Huisvesting & Financiën en de commsie Personeel & Arbo. Deze commissies worden door de GMR gevraagd adviezen en besluiten voor te bereiden op hun themagebied.    

De GMR komt 8 maal per schooljaar plenair bijeen voor een reguliere vergadering. Indien nodig worden extra vergaderingen ingepland. Daarnaast zijn er vergaderingen van de commissies voor onderling overleg en overleg met medewerkers van O2G2. In iedere vergadering staat een 'rondje uit MR-en' op de agenda, waarin de leerlingen verslag doen van de onderwerpen die binnen de school-MR aan bod gekomen zijn. De personeelsgeleding van de GMR heeft tenminste eenmaal per jaar een scholingsdag waarop uitgebreid stil gestaan wordt bij actuele thema's. Voor de leerlingen is er in april een kennismakings- en scholingskamp.