Praedinius Gymnasium 2012 | info@praedinius.nl | 050 312 0559
De medezeggenschapsraad
Schoolbesturen hebben in de afgelopen jaren meer mogelijkheden gekregen
 om eigen beleid te voeren. Hierdoor wordt ook de positie van de medezeggenschapsraad belangrijker, aangezien deze moet kunnen fungeren
 als een gelijkwaardige overlegpartner voor het schoolbestuur.  
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen,  de personeelsgeleding, de leerling-geleding en de ouder-geleding.  Het aantal leden per geleding hangt
 af van de grootte van de school.  
Het aantal personeelsleden is even groot
 als het aantal leerlingen en ouders samen.  
Op het Praedinius gymnasium heeft de MR in het totaal twaalf leden, zes personeelsleden, drie leerlingen en drie ouders.  De geledingen hebben instemmingsrecht met betrekking tot onderwerpen die
 
hun bijzonder aangaan, zoals respectievelijk de arbeidsvoorwaarden,  het leerlingenstatuur en de hoogte van de ouderbijdrage. Voor andere onderwerpen hebben zij het recht te adviseren. In de Wet op de Medezeggenschapsraad zijn deze bevoegdheden vastgelegd.
 
De MR vergadert op maandagmiddag van 16.00 – 17.30u.
Data schooljaar 2013-2014: 14 okt, 4 nov, 18 nov, 16 dec, 6 jan, 13 jan, 10 febr, 3 mrt, 31 mrt, 7 april, 12 mei, 26 mei, 23 juni en 30 juni. 
Deze vergaderingen zijn openbaar.
Voorzitter van de MR: mevr. De Graaf
De secretaris van de MR: dhr. De Vroome
De agenda's en notulen staan op It's-Learning en komen als bijlage in de DD.